INFORMACJA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ
RAFIK Rafał Jaszczak
Posada 11h, 62-402 Ostrowite

 

Informuję, że od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie: „RODO”).
Realizując spoczywające na mojej działalności obowiązki, wynikające z powyższych regulacji prawnych, przedstawiam informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych Państwa bądź Państwa przedstawicieli.

DANE OSOBOWE

Dane osobowe to wszystkie informacje, które odnoszą się do osoby zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania. Zaliczamy do nich w szczególności Państwa imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres poczty e-mail. Przetwarzamy Państwa dane, które są gromadzone w związku z korzystaniem przez Państwa z naszych usług. Państwa dane przetwarzane są przez RAFIK Rafał Jaszczak Posada 11h, 62-402 Ostrowite zgodnie z przepisami art. 6 ust.1 pkt a, b,c, oraz f „RODO”:
1) w celu podjęcia czynności przed zawarciem umowy – na żądanie osoby, której dane dotyczą oraz w celu realizacji umowy,
2) w celach marketingowych,
3) w sytuacji, kiedy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych jest RAFIK Rafał Jaszczak, Posada 11h, 62-402 Ostrowite (NIP 6211314170, Regon 30255044500000).
Okres przetwarzania danych osobowych uzależniony jest od celu, w jakim zostały zebrane i są przetwarzane i od regulacji w tym zakresie, zawartych w przepisach prawa. Moja firma przetwarza dane związane z:

a) umową lub inną czynnością prawną – do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/ świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy,
b) zgodą Klienta – przez czas wskazany w oświadczeniu o zgodzie, w każdym przypadku do czasu odwołania zgody.
Jednocześnie, dokonując rozliczeń finansowych zgodnie z wymogami przewidzianymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawnych, przechowujemy dane osobowe przez okres, w którym zobowiązani jesteśmy do zachowania danych lub dokumentów je zawierających – dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z obowiązującym prawem Państwa dane mogę przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie – podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom zapewniającym firmie rozwiązania techniczne oraz organizacyjne umożliwiające bieżące zarządzenie jednostką, a w szczególności: dostawcom usług księgowych, usług prawniczych, firmom kurierskim i pocztowy, a także podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania.
DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH
Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Można także skorzystać z innych prawem przewidzianych uprawnień, tj.:
1) zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać w każdej chwili odwołana,
2) można złożyć sprzeciw co do formy przetwarzania danych osobowych,
3) można żądać bezpłatnej informacji na temat zapisanych danych dotyczących Państwa osoby,
4) przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także do żądania ich poprawiania, korekty.
Od dnia 25 maja 2018 r. mają Państwo prawo do przenoszenia danych osobowych lub uzyskania kopii tych danych, z tym, że prawo to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, w tym tajemnic handlowych lub własności intelektualnej i będzie ono realizowane w zakresie technicznie możliwym. Pierwsza kopia danych jest bezpłatna.
W przypadku zawarcia jakiejkolwiek umowy z moją firmą podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do jej zawarcia. Jeśli kontrahent nie zdecyduje się na podanie danych wymaganych umową lub innym dokumentem stosowanym przez RAFIK Rafał Jaszczak Posada 11h, 62-402 Ostrowite, firm moja nie zawrze umowy lub nie wykona zleconego zobowiązania.
Wyrażenie każdego typu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne. W niektórych przypadkach dla wykonania umowy konieczne może być przekazanie danych podmiotowi trzeciemu lub otrzymanie danych od takiego podmiotu. Wówczas konieczne będzie wyrażenie zgody lub upoważnienia na takie przekazanie, o ile nie istnieje odrębna podstawa prawna przekazania. Jeśli odmówią Państwo udzielenia takiej zgody/upoważnienia albo je wycofają, może to mieć wpływ na zawarcie lub wykonanie umowy z podmiotem trzecim lub określonej czynności, o ile przekazanie tych danych jest konieczne dla zawarcia lub wykonania danej umowy lub określonej czynności.
USUNIĘCIE DANYCH OSOBOWYCH

Jako podmiot danych macie Państwo prawo zażądać od Administratora – RAFIK Rafał Jaszczak, Posada 11h, 62-402 Ostrowite niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli zajdzie jedna z enumeratywnie wymienionych okoliczności wskazanych w art. 17 ust. 1 pkt. a-f „RODO”.

ORGAN NADZORUJĄCY W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

Organem nadzorującym wykonywanie przepisów w zakresie ochrony danych osobowych w Polsce jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą: ul. Stawki 2,00-193 Warszawa. Każdy ma prawo złożenia skargi do organu nadzorczego – w przypadku stwierdzenia naruszeń w tym zakresie.
Wszelkie pytania dotyczące ochrony i przetwarzania danych osobowych w mojej firmie proszę kierować pod adresem e-mail: zwirowniajaszczak@wp.pl lub pod numerem telefonu znajdującym się na mojej stronie internetowej:
www.zwirowniajaszczak.pl

RAFIK Rafał Jaszczak

Posada 11h, 62-402 Ostrowite

Telefon: +48 600 702 707

e-mail: zwirowniajaszczak@wp.pl