RAFIK oferuje Państwu szeroki zakres usług w zakresie przetwarzania odpadów.

PRZYJMUJEMY:

  1. odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin takie jak m.in. skały, piaski, iły.
  2. odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności takie jak: osady z mycia, ziemia, kamienie.
  3. odpady z procesów termicznych takie jak popioły, żużle, pyły, cegły, ceramika budowlana.
  4. odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) takie jak beton, gruz, gleba, ziemia, urobki, tłuczeń torowy.
  5. odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych (tj. minerały np. piasek, kamienie inne niż pochodzące z przetwarzania odpadów komunalnych).
  6. odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie (tj. gleba i ziemia, w tym kamienie).

Posiadamy wszelkie potrzebne zezwolenia na przetwarzanie oraz transport odpadów.
Dysponujemy odpowiednimi środkami transportowymi gwarantującymi bezpieczne wykonanie zlecenia.
Odpady przyjmujemy na miejscu, lub odbieramy bezpośrednio u klienta.

 

Poniżej szczegółowa lista wg kodu i rodzaju odpadu

LISTA PRZYJMOWANYCH ODPADÓW

GRUPAKODRODZAJ
1.ex 01 01 02Stałe odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali
ex 01 01 80Odpady skalne z górnictwa miedzi, cynku i ołowiu.
ex 01 03 81Stałe odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych inne niż wymienione w 01 03 80
ex 01 04 08Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07
ex 01 04 09Odpadowe piaski i iły
ex 01 04 12Stałe odpad powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11
ex 01 04 13Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymienione w 01 04 07
2.ex 02 01 01Stałe osady z mycia i czyszczenia
ex 02 03 01Ziemia sucha, ziemia mokra, w tym kamienie
ex 02 04 01Stałe osady z czyszczenia i mycia buraków
10.ex 10 01 03Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce chemicznej
ex 10 01 17Popioły lotne ze współspalania węgla z biomasą- niepochodzące z palenisk fluidalnych
ex 10 05 80Żużle granulowane z pieców szybowych oraz żużle z pieców obrotowych
ex 10 06 80Żużle szybowe i granulowane
ex 10 09 03Żużle odlewnicze
ex 10 09 06Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 09 05
ex 10 09 08
Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 09 07
ex 10 09 10Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 09
ex 10 09 12Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 09 11
ex 10 10 06Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 09 05
ex 10 10 08Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 09 07
ex 10 10 10Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 09
ex 10 12 01Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej
ex 10 12 03Cząstki i pyły 10 12 06 Zużyte formy
ex 10 12 06Zużyte formy
17.ex 17 01 01Odpady betony oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
ex 17 01 02Gruz ceglany
ex 17 01 03Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia(wykonane z ceramiki)
ex 17 01 07Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych inne niż wymienione w 17 01 06
ex 17 01 81Odpady z remontów i przebudowy dróg w postaci betonu, gruzu betonowego lub ceglanego, odpady ceramiczne oraz gleba i ziemia, w tym kamienie
ex 17 05 04Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
ex 17 05 06Urobek z pogłębiania rzek górskich inny niż wymieniony w 17 05 05, tzn spełniający warunki wymienione w lp.11
ex 17 05 08Tłuczeń torowy(kruszywo) inny niże wymieniony w 17 05 07
19.ex 19 12 09Minerały (np. piasek, kamienie) inne niż pochodzące z przetwarzania odpadów komunalnych
20.ex 20 02 02Gleba i ziemia, w tym kamienie

RAFIK Rafał Jaszczak
Posada 11h, 62-402 Ostrowite

Telefon: +48 600 702 707
e-mail: zwirowniajaszczak@wp.pl